عکس 1

اهداف شرکت :

سرلوحه کار تولید محصولاتی است که ضمن رعایت موازین و استانداردهای فنی بازتاب دقیقی از خواسته های مشتریان ما باشد.

از عمده ترین اهداف شرکت ارتقای کیفیت محصولات و رضایت مشتریان ، تحویل به موقع سفارشات خریداران و افزایش ضریب امنیتی می باشد.

فعالیت های شرکت :

  • P7162703.JPGتهیه و تولید کلیه اقلام ترافیکی اعم از : علایم فنی و راهنمایی
  • پایه های ترافیکی ، انواع سرعت گیر و …
  • ساخت تجهیزات ایمنی و کنترل ترافیک
  • طراحی تجهیزات ایمنی و کنترل ترافیک ( علایم ، تابلوهای راهنمایی مسیر ، تجهیزات هوشمند و …)
  • مطالعات مهندسی و طراحی سیستم های ایمنی و کنترل هوشمند ترافیک
  • اجرای طرح های ترافیکی ( علایم فنی و راهنمایی خط کشی و…)
  • مشاوره و نظارت بر خرید ، تولید و اجرای کلیه تجهیزات ایمنی ترافیک