عکس 1

مقدمه

توسعه روز افزون شهرها ، گسترش معابر و افزایش سرعت خودروها ، لزوم توجه بیشتر بر ایمنی تردد را می طلبد .

تابلو ها و علایم راهنمایی و انتظامی به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک ، نقش ایمن سازی معابر و هدایت هرچه بهتر رانندگان را برعهده دارند . انتقال سریع پیام نشانه های دیداری از پیش تعریف شده و تقهیم هرچه بهتر پیام ، تنها با استفاده از تابلوهای استاندارد میسر است.

ایمنی و توانایی یک راه ، عبور دادن تعداد کافی خودرو با حداقل تاخیر و ناراحتی برای استفاده کنندگان ، به نظم و ترتیب جریان آمد و شد بستگی دارد ، در صورتی این نظم را می توان در جاده و خیابان حاکم گردانید که علایم ، رانندگان را بطور دقیق و صحیح راهنمایی نمایند . علایم گمراه کننده و غیر دقیق باعث سلب اطمینان رانندگان شده و در نتیجه موجب می شود که آنان از فرمانهای صادره بوسیله علایم از نظر رنگ ، طرح ، ابعاد حروف و …. و بکارگیری آنها بطور هماهنگ در راهها می باشد ، زیرا بسیار مهم است که استفاده کنندگان بدانند که یک علامت در همه جا و در هر موقعیت یک فرمان صادر می کند و دارای یک معنی خاص است و خواهان واکنش یکسان از طرف استفاده کنندگان راه می باشد .