عکس 1

پست راهنمایی دارای انعطاف ( استوانه ایمنی )

Untitled-189.jpg

ضربه پذیری برای پست راهنمایی قابل انعطاف بسیار مهم است ، پست راهنمایی انعطاف پذیر بوده و دارای بهترین ضربه پذیری است.

Untitled-190.jpg

ویژگی های اصلی

1- پست های راهنمایی قابل انعطاف با کیفیت بالا و ضربه پذیری عالی نردبانی آن ، 20000 تست خمشدگی را گذرانده اند.

2- شبرنگ ها قابل برگشت بوده ، جدا و یا کم رنگ نمی شود.

3- علامت Q توسط دستگاه های دولتی تایید شده است.

4- یک محصول استاندارد وزارت حمل و نقل.