عکس 1

ویژگی های اصلی

Untitled-171.jpg

1- نگهدارنده های پارکینگ مقاوم و سخت می باشند.

2- طرح دید.

3- نصب آسان.

4- اتصال محکم.

5- دارای رفلکتور.

Untitled-172.jpg

Untitled-173.jpg