عکس 1

برخی از مشخصات فنی جدا کننده خطوط

Untitled-145.jpg

· طول هر جدا کننده 100 سانتی متر – عرض 5/26 سانتی متر – ارتفاع 9 سانتی متر می باشد.

· طول هر محدود کننده بزرگ جدا کننده 43 سانتی متر ، عرض 5/36 سانتی متر ، ارتفاع 9 سانتی متر می باشد.

· طول هر محدود کننده کوچک جدا کننده 33 سانتی متر ، عرض 5/26 سانتی متر ، ارتفاع 9 سانتی متر می باشد.

· وزن جدا کننده 3425 گرم ، محدود کننده بزرگ جدا کننده 1300 گرم و محدود کننده کوچک جدا کننده 1030 گرم می باشد.

· جهت افزایش مقاومت و استحکام جدا کننده ها در زیر هر یک از آنها از 6 عدد تقویت کننده استفاده گردیده است.

· بر روی هر جدا کننده تقویم تولید و جنس مواد اولیه مصرفی حک شده است.

جدا کننده خطوط

Untitled-146.jpg

از آنجا که قسمت داخلی بدنه اصلی دارای یک ساختار نا مسطح است ، احتمال آسیب دیدگی و شکستگی کف آن وجود ندارد ، لذا این محصول ضمن جدا کردن خطوط ، پست های راهنمایی را نیز محافظت نموده و از ضربه مستقیم جلوگیری می نماید. همچنین به تنهایی حکم جدا کننده خطوط را برعهده داشته و خطوط رفت و برگشت را از یکدیگر جدا می نماید.

Untitled-147.jpg

Untitled-148.jpg