عکس 1

کنترلر تقاطع TSC – 1034

Untitled-120.jpg

کنترل کننده TSC 1034 آخرین محصول از سری کنترلرها می باشد.

این کنترل کننده با داشتن قابلیتهای زیاد ، ر محدوده وسیعی از کاربردها شامل تقاطعهای منفرد و سیستمهای کنترل مرکزی ( UTC ) مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل کننده TSC 1034 هم از طریق اتاق فرمان و هم از طریق پانل اپراتور قابل برنامه ریزی خواهد بود.

Untitled-121.jpg