عکس 1

تابلوهای انتظامی

این علایم برای آگاه ساختن رانندگان به محدودیت ها و ممنوعیت هایی است که باید از آن پیروی نمایند که به شرح زیر می باشند :

1) علایم حق تقدم عبور

2) علایم ممنوعیت و محدودیت

3) علایم بازدارنده و حکم کننده